Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 03.12.2020 21:40:12
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Procedury
Procedury postępowania pracowników Zespołu Szkół w Michałowicach w sytuacjach zachowań problemowych uczniów i zagrożenia zdrowia.


I. Wulgarne słownictwo
Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania.
 1. Sam przeprowadza rozmowę z uczniem
 2. Wpisuje informację dla rodziców do dzienniczka i zeszytu uwag.
 3. Powiadamia wychowawcę klasy
Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest pracownik obsługi, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, który wpisuje informację dla rodziców do dzienniczka i klasowego zeszytu uwag.
W przypadku powtarzających się zachowań wychowawca udziela upomnienia.

II. Wagary
W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów:
 1. Natychmiast kontaktuje się z rodzicem.
 2. Jeżeli podejrzenia się potwierdziły, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą.
 3. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców).
 4. Zgłasza tę sprawę pedagogowi lub psychologowi, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, spisuje kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego.
 5. Jeżeli ww. działania są nieskuteczne, uczeń otrzymuje napomnienie dyrektora na forum klasy.
 6. Jeżeli uczeń nadal uporczywie wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego
  i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

III. Samowolne opuszczanie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zorganizowanych wyjazdów szkolnych
 1. Pracownik szkoły, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a jeżeli ten jest nieobecny pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
 2. Ww. osoby niezwłocznie zawiadamiają rodziców i umawiają się na rozmowę.
 3. Z uczniem przeprowadzana jest rozmowa ostrzegawcza w obecności rodzica.
 4. Uczeń otrzymuje uwagę w zeszycie uwag.
 5. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców).
 6. Jeżeli podobna sytuacja powtórzy się uczeń otrzymuje naganę dyrektora.
 7. Jeżeli uczeń nadal uporczywie opuszcza szkołę w czasie lekcji dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.


IV. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.
 1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem i zgłasza ten fakt pedagogowi lub psychologowi, a jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły.
 3. Wychowawca natychmiast powiadamia rodziców sprawcy i poszkodowanego pisemnie lub telefonicznie i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagogicznej.
 4. Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę w klasowym zeszycie uwag.
 5. Uczeń stosujący przemoc otrzymuje naganę wychowawcy, a w szczególnie drastycznej agresji lub powtarzających się aktach przemocy naganę dyrektora.
 6. W sytuacji powtarzających się aktów przemocy lub w szczególnie drastycznej agresji wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, który zgłasza te fakty na policji.

V. Używanie substancji szkodliwych dla zdrowia.
 1. 1. Pracownik szkoły , który był świadkiem lub dowiedział się o używaniu przez ucznia tytoniu, alkoholu lub narkotyków powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego
  i dyrektora.
 2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i wzywa rodzica.
 3. Uczeń i rodzic są powiadamiani o konsekwencjach takiego zachowania (zgodnie ze statutem szkoły).
 4. W razie potrzeby pedagog szkolny udostępnia rodzicom adresy placówek terapeutycznych.
 5. Za używanie substancji psychoaktywnych uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli sytuacje używania szkodliwych substancji powtórzą się dyrektor zgłasza problem zagrożenia demoralizacją do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

VI. Podejrzenie, że uczeń w szkole jest w stanie odurzenia.
 1. Pracownik szkoły powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora.
 2. Uczeń jest odizolowany od reszty klasy (gabinet pedagoga, gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarki)
 3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor wzywa rodzica i w razie potrzeby lekarza.
 4. Zobowiązuje rodziców do odebrania ucznia ze szkoły. W razie potrzeby pedagog szkolny udostępnia rodzicom adresy placówek terapeutycznych.
 5. W sytuacji gdy rodzic odmawia odebrania dziecka lub brak jest kontaktu z rodzicem dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
 6. W sytuacji gdy uczeń zaprzecza, że jest pod wpływem substancji odurzającej dyrektor szkoły ma prawo wezwać policję w celu sprawdzenia jego stanu trzeźwości.
 7. Uczeń, który w szkole przebywał w stanie odurzenia otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

VII. Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka i kieszeni (nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukiwać ucznia).
 2. Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły lub pedagoga/psychologa.
 3. Nauczyciel wzywa rodziców do natychmiastowego stawiennictwa.
 4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości plecaka
  i kieszeni dyrektor szkoły wzywa policję.
 5. W przypadku znalezienia substancji policja wszczyna postępowanie wyjaśniające wobec ucznia.
 6. Jeżeli uczeń dobrowolnie odda substancję nauczyciel zabezpiecza ją i przekazuje bezzwłocznie do policji, która wszczyna postępowanie wyjaśniające
 7. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

VIII. W przypadku, gdy pracownik szkoły znajdzie na jej terenie substancję przypominającą narkotyk powinien:
 1. Zabezpieczyć tę substancję
 2. Powiadomić o tym zdarzeniu dyrektora szkoły i przekazać substancję dyrektorowi szkoły, który wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji pracownik udziela informacji dotyczących szczegółów zdarzenia.

IX. W przypadku gdy uczeń na terenie szkoły popełni czyn karalny, pracownik szkoły:
 1. Informuje dyrektora szkoły
 2. Dyrektor szkoły wzywa policję i zawiadamia rodziców.
 3. Dyrektor szkoły zabezpiecza do czasu przyjazdu policji wszystkie przedmioty związane
  z dokonaniem przestępstwa.
 4. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
 5. Sprawca czynu karalnego oprócz sankcji prawnych otrzymuje naganę dyrektora szkoły.


X. W przypadku nieregulaminowego zachowania poza terenem szkoły tzn.:
 • zażywanie i handel narkotykami,
 • zażywanie alkoholu i palenie papierosów,
 • agresywne zachowania wobec innych osób oraz kradzieże i wulgaryzmy:
 1. Informujemy rodziców i wzywamy do szkoły na rozmowę ucznia i rodzica.
 2. W zależności od wielokrotności czynu i stopnia ciężkości, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy lub upomnienie dyrektora, bądź naganę dyrektora. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem.


XI. W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego: Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego
 1. Należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje o:
  • powiadomieniu policji – 997, 723-41-70
  • przerwaniu lekcji
  • przeprowadzeniu ewakuacji uczniów
  • zabezpieczeniu dokumentów
 3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które budzą podejrzenie.
 4. Należy zachować spokój nie dopuścić do paniki
 5. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły.
XII. W przypadku wybuchu pożaru lub podłożenia ognia:
 1. Należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną 998.
 2. Należy zawiadomić dyrekcję szkoły.
 3. Przeprowadza się natychmiastową ewakuację.
 4. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ewakuacji kieruje dyrektor szkoły.
Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego
 1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub osoba kierująca akcją.
 2. Dyrektor szkoły zabezpiecza dokumenty szkolne.
 3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą plecaki i rzeczy osobiste.
 4. Drzwi sal zostają otwarte
 5. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych.
 6. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych, zapewniają właściwą organizację ruchu, nie dopuszczają do wybuchu paniki.
 7. Miejscem zbiórki uczniów jest boisko szkolne.
Gdzie szukać pomocy

Policja - 997, 723-41-70
Ośrodek interwencji kryzysowej – 753-45-56
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 758-68-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 758-27-93
Sąd Rodzinny i Nieletnich – 758-60-43
Młodzieżowy Telefon Zaufania - 9288

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl