Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.11.2020 11:38:53
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”
Aktualności
Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”


 1. Konkurs „Solidarność pokoleń” organizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju” zadanie: działania środowiskowe - Czerwiec Aktywnych Społeczności.
 2. Celem konkursu jest promowanie więzi rodzinnych i współpracy międzypokoleniowej w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin.
 3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Michałowice.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz ich współmałżonek i dzieci.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 zdjęcie w formie cyfrowej lub papierowej
 8. Wymagania w przypadku zdjęć w formie cyfrowej:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 mega pikseli (3600 x 2400)
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
  4. prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia.
 9. Uczestnik, zgłaszając zdjęcie do konkursu dołącza kartę zgłoszenia ( w przypadku osoby niepełnoletniej kartę wypełnia opiekun), w której oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych ośrodka i gminy. Druk karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku gdy zdjęcia przedstawiają wizerunki osób, uczestnik dołącza oświadczenie każdej z tych osób o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
 11. Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie, fotografię przygotowaną zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 8 lub 9 regulaminu oraz oświadczenia osób przedstawionych na fotografii należy dostarczyć w terminie od 5 maja do 30 maja 2014r. godz. 12.00. (decyduje data wpływu) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pokój nr 7, z dopiskiem: „Solidarność pokoleń”.
 12. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą zawierały treści nie nadające się do publikacji z uwagi na naruszenie zasad etycznych.
 14. Procedura oceny prac konkursowych odbędzie się 2 etapowo. 1 etap będzie polegał na wyłonieniu 15 zdjęć finałowych. Kwalifikacji dokona powołane przez Kierownika GOPS 4 osobowe JURY. Dokonując kwalifikacji zdjęć jury będzie brać pod uwagę zgodność z celami konkursu, wymowę, oryginalność i jakość zdjęcia. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do finału otrzymają bilety do kinoteki.
 15. Finał konkursu odbędzie się w trakcie Dni Michałowice 8 czerwca 2014r. Zakwalifikowane do finału prace zostaną wydrukowane, losowo ponumerowane i wystawione do oceny.
 16. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trybie głosowania. W głosowaniu będzie mogła wziąć udział każda chętna osoba niezależnie od wieku. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy pobrać kartę głosowania. Na karcie głosowania uczestnik głosowania wskazuje 1 najlepszą fotografie, wpisując jej numer a następnie karta wrzucana jest do urny. Głosowanie trwać będzie przez 3 godziny od godziny 14.00 do 17.00. Liczenie kart prowadzić będzie komisja powołana przez kierownika GOPS z udziałem jednej losowo wybranej osoby z pośród uczestników festynu. Przyznane zostaną 3 nagrody dla prac, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów decydować będzie głos kierownika GOPS.
 17. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Dni Gminy Michałowice w dniu 8 czerwca 2014 r. w Regułach około godz. 17.30.
 18. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizator przewiduje za I miejsce nagrodę w formie sesji fotograficznej, za II miejsce aparat fotograficzny za III miejsce bon zakupowy do sieci sklepów EMPIK. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:
  • zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
  • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl